Sportief charter spelers en ouders
K. Excelsior Zedelgem heeft in de loop der jaren een zéér goede naam opgebouwd. Om deze naam te behouden zijn we tot het opstellen van enkele gedragsregels overgegaan. Deze gedragsregels hebben tot doel aan te geven welk gedrag door onze club getolereerd wordt. We zijn er van overtuigd dat deze charter er verder zal toe bijdragen om er een gezonde, correcte en voorbeeldige jeugdwerking op na te houden.

ALGEMENE GEDRAGSCODE

 • wij gedragen ons sportief en gedisciplineerd op en rond het terrein en in de kleedkamers (op training en wedstrijden). Sportief gedrag… dit betekent: geen verbaal en/of lichamelijk geweld hanteren, geen discriminerende opmerkingen, niet pesten, geen vernielzucht,…
 • wij hebben respect voor de tegenstander, de scheidsrechter,de installaties, de uitrustingen, de trainers, het trainingsmateriaal en andermans eigendommen.
 • opzettelijke vernielingen en beschadigingen zullen zwaar gesanctioneerd worden.

AFWEZIGHEID

 • bij afwezigheid van uw zoon of dochter op training of wedstrijd wordt de trainer altijd vooraf verwittigd met vermelding van de reden van afwezigheid. De aanwezigheden worden nauwgezet bijgehouden

WEDSTRIJDEN

 • de trainer/jeugdcoördinator zijn verantwoordelijk voor de selectie, ploegopstelling en de speelwijze van de ploeg. Dit laatste werd besproken met het trainersteam en behoort tot de sportieve visie van de club
 • de selectie/ploegopstelling wordt onder andere bepaald door zaken als technische en tactische vaardigheden, inzet/gedrag tijdens de trainingen en wedstrijden en ook door de trainingsopkomst
 • de spelers worden elke laatste training voorafgaand aan de wedstrijd verwittigd over hun al of niet selectie. De geselecteerden wordt medegedeeld waar en wanneer ze verwacht worden voor de wedstrijd van het komende weekend.
 • Bij iedere wedstrijd dragen de geselecteerde spelers de training van K. Exc. Zedelgem(uniformiteit + herkenning)
 • Voor de wedstrijden op verplaatsing wordt er steeds afgesproken op de parking van de Groene Meersen op het vooraf bepaalde tijdstip. Spelers die eventueel rechtstreeks rijden laten dit weten aan de trainer
 • Bij thuiswedstrijden mogen de spelers de kleedkamers niet betreden zonder aanwezigheid van de trainer en/of ploegafgevaardigde
 • Bij elke training/wedstrijd wordt aan de trainer, afgevaardigde, medespelers en andere aanwezigen een hand gegeven zowel bij het aankomen als bij vertrek


De ouders hebben ook krijtlijnen, net zoals opleiders, het bestuur en spelers richtlijnen en taken hebben. Ouders behoren tot het klavertje vier van het jeugdvoetbal samen met de spelers, de opleiders en het jeugdbestuur. De krijtlijnen voor ouders worden hieronder beschreven. Ouders zijn dus ook een belangrijke schakel binnen onze club. Graag willen wij ouders stimuleren om regelmatig uw zoon/dochter te komen aanmoedigen tijdens de wedstrijden.

 • Wees enthousiast en moedig uw zoon/dochter alsook de medespelers van de ploeg aan. Toon dat u een echte supporter bent en geef voorrang aan hun sport.
 • Laat tactische richtlijnen tijdens de wedstrijden achterwege. De spelers krijgen de nodige instructies van de trainer. De kinderen hebben het soms al moeilijk genoeg met de bal, zichzelf en de tegenstander.
 • De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoeit u zich niet met zijn beslissingen. De scheidsrechter heeft altijd gelijk… ook al deelt u zijn mening niet, blijf steeds beleefd!
 • Gun uw kind het kind zijn. Dwing ze nooit om UW ambitie waar te maken.
 • Toon correct gedrag en taalgebruik, voor tijdens en na de wedstrijd.
 • Wees verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind naar en van ons sportcomplex.
 • Op verplaatsing willen we graag een beroep doen op uw medewerking om spelers te vervoeren naar het terrein van de tegenstander. Spreek af met andere ouders en meldt dit aan de trainer/afgevaardigde.
 • Als je een probleem hebt, blijf er dan niet mee zitten maar bespreek het met de trainer of jeugdcoördinator. Mensen spreken mensen… Doe dit niet direct na een wedstrijd, maar laat er even wat tijd tussen. Misschien is een eerste emotie niet altijd de beste.
 • Weet dat uw kind in opleiding bezig is! Help de kinderen vertrouwen te krijgen.
 • Laat ze voetballen op hun eigen niveau. Help ze om realistische doelen te stellen.
 • Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk. Maak hen duidelijk dat voetbal meer is dan “winnen” of “verliezen”. Er is ook nog gezondheid, vriendschap, uithouding, durf, samenwerking, enz.
 • Het scorebord analyseren en daaruit conclusies trekken kan best interessant en leuk zijn, maar staat soms lijnrecht tegenover de opleiding binnen onze club.
 • Geniet van het feit dat uw kinderen gezond zijn en sport kunnen beoefenen!

ALLERLEI

 • Voetballen bij een andere ploeg (testwedstrijd of testtraining) moet vooraf steeds meegedeeld worden aan de jeugdcoördinator, dit met betrekking tot de verzekering. Er moet altijd een schriftelijk akkoord gegeven worden door K. Exc. Zedelgem
 • Een goede sfeer tussen trainers, spelers en ouders is bevorderlijk voor het behalen van goede resultaten. Het is de bedoeling dat wij verzorgd voetbal, gekoppeld aan de nodige inzet, bij alle ploegen nastreven.
 • Resultaat is ondergeschikt aan de manier van voetballen. Willen winnen getuigt van een goede mentaliteit, maar winnen primeert niet, goed voetballen wel…
 • Ploegbelang staat boven eigenbelang.
 • Alle spelertjes worden op een eerlijke, correcte en consequente manier beoordeeld op gebied van technische en tactische vorderingen, gedrag en ingesteldheid en trainingsopkomst. Deze beoordelingen worden gebruikt voor de doorstroming naar een volgende categorie of bij de indeling van de verschillende ploegen onderling.

Deze sportieve charter werd opgesteld in het belang van het behouden van een goed uitgangsbord voor onze club. Het nastreven van deze regels is in het belang van iedereen en zal nauwlettend worden opgevolgd door de bevoegde personen. Overtredingen zullen met ouders, trainers en jeugdcoördinator besproken worden. Ik ben er van overtuigd dat het naleven van deze gedragscode een eerste stap is naar sportief succes!
Functieomschrijvingen
Excelsior Zedelgem kan maar pas vlot draaien als iedereen goed zijn taken kent en correct uitvoert. Daarom werd een functieomschrijving van elke taak opgesteld. Je leest er de verwachtingen van de jeugdvoorzitter, de jeugdsecretaris, de TVJO, de jeugdcoördinator, de jeugdtrainer en de ploegafgevaardigde.

De functieomschrijvingen kun je uitgebreid lezen onder de rubriek "nuttige weetjes" onderaan de pagina.
Tussenkomst ziekenfondsen
Vraag er naar bij uw ziekenfonds of download het attest (Pdf-bestand) hieronder. Geef het formulier voorzien van een kleefbriefje af bij uw trainer of in de kantine. Het ingevuld attest wordt persoonlijk terugbezorgd.

Wat te doen bij een ongeval of kwetsuur?
Lees de uitgebreide uitleg bij de link naar ongevallen.
Tips: is kiezen verliezen? (bron: bloso.be)
Hoofdsponsors & Jeugdsponsors
Jeugdploegen
Schonken een wedstrijdbal

© copyright 2024 K. Excelsior Zedelgem alle rechten voorbehouden

Webdesign Pieter Meulemeester